HMS Nordics Hyrpool erbjuder ett mycket brett utbud av specialverktyg och maskiner för VVS & EL installationer.

Har ni frågor om maskinerna eller hur hyrpoolen fungerar slå oss en signal eller skicka ett email.

Tel: 0480-463408

E-post: hyrpool@agbservice.se

Hyresvillkor

Utlämning och återlämning

Utlämning och återlämning sker efter överenskommelse enligt hyresavtal. All utrustning utlämnas och återlämnas från/till uthyrarens adress.

Hyrestid

Hyrestiden räknas från det datum som utrustningen skickas från uthyraren. Hyrestiden räknas t.o.m. det datum som varan returneras till uthyrarens adress. Hyrestid debiteras per påbörjad vecka och gällande prislista.

Andrahandsupplåtande

Hyrestagare som omfattas av detta hyresavtal får varken hyra ut eller överlåta hyrd utrustning.

Tillsyn och vård av utrustning

Utrustningen skall vårdas väl av hyrestagaren under hyrestiden. Vid återlämnandet skall utrustningen vara väl rengjord.

Skador och förlust

Under hyrestiden, till dess att uthyraren återfått hyrd utrustning till sin adress, svarar hyrestagaren för skador på eller förlust av hyrd utrustning som kan uppkomma antingen till följd av hyrestagaren eller av tredje mans vållande. Hyrestagare svarar för att hyrd utrustning är försäkrad till sitt fulla värde under hyrestiden. Ej återlämnad utrustning debiteras till nyanskaffningsvärde.

Reparationer

Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Reparationer av skador som ej kan hänföras till normalt slitage debiteras hyrestagaren.

Personskador

Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredje person i samband med användning och placering av utrustning under hyrestiden.