HMS Nordics Hyrpool erbjuder ett mycket brett utbud av specialverktyg och maskiner för VVS & EL installationer.

Under menyn Hyrpool -> Maskiner, finner ni maskiner och tillbehör för uthyrning. Saknar ni något, har frågor om maskinerna eller hur hyrpoolen fungerar slå oss en signal eller skicka ett email.

Tel: 0480-281 22

E-post: hyrpool@agbservice.se

Hyresvillkor

Utlämning och återlämning
Utlämning och återlämning sker efter överenskommelse enligt hyresavtal. All utrustning utlämnas och återlämnas från/till uthyrarens adress.

Hyrestid
Hyrestiden räknas från det datum som utrustningen anlänt överenskommen leveransadress. Hyrestiden räknas t.o.m. det datum som varan returneras till uthyrarens adress. Hyrestid debiteras sedan per påbörjad vecka och gällande prislista.

Andrahandsupplåtande
Hyrestagaren får varken hyra ut eller till annan överlåta hyrd utrustning samt rättigheter och skyldigheter, vilka omfattas av detta hyresavtal.

Tillsyn och vård av utrustning
Utrustningen skall vårdas väl av hyrestagaren. Vid återlämnandet skall utrustning vara väl rengjort, och med hänsyn tagen till normal förslitning i gott skick.

Skador och förlust
Under hyrestiden, till dess att uthyraren återfått hyrd utrustning till sin adress, svarar hyrestagaren för skador på eller förlust av hyrd utrustning som kan uppkomma antingen till följd av hyrestagaren eller av tredje mans vållande. Hyrestagare svarar för att hyrd utrustning är försäkrad till sitt fulla värde under hyrestiden. Ej återlämnad utrustning debiteras till nyanskaffningsvärde.

Reparationer
Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Reparationer av skador som ej kan hänföras till normalt slitage debiteras hyrestagaren.

Följdskador
Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredje person i samband med användning och placering av utrustning under hyrestiden.